تقارن

تقارن : (symmetry)

تقارن به معنی قرین شدن با یکدیگر، با هم یار و دوست گردیدن می باشد و در اصطلاح هندسه وجود تقارن نشان دهنده ی وجود قرینه شدن نسبت به یک نقطه یا نسبت به یک خط (محور) می باشد.

تقارن محوری: (axial symmetry)

چنانچه قرینه نسبت به یک خط وجود داشته باشد، تقارن را تقارن محوری نامند و خطی که شکل را به دو قسمت قرینه تقسیم می کند، «محور تقارن» آن شکل نامیده می شود.

تقارن محوری

تقارن مرکزی: (central symmetry)

چنانچه قرینه نسبت به یک نقطه وجود داشته باشد، تقارن را تقارن مرکزی نامند و آن نقطه که قرینه ی هر نقطه از شکل نسبت به آن، نقطه ای ازخود شکل است را «مرکز تقارن» می گوییم.

تقارن مرکزی

کاربرد تقارن:

1- تقارن نه فقط به عنوان یک مفهوم جالب و شگفت انگیز هندسی مورد توجه است ، بلکه وجود تقارن در ساختمان ملکولهای اجسام و بلورهای آن باعث می شود که دانشمندان بتوانند خواص این اجسام را به طور دقیق بررسی می کنند، اگر با کمی دقت به اطراف خود، به گیاهان، اجسام و موجودات نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که شکل بیشتر آن ها متقارن است و همین متقارن بودن زیبایی خاصی به آن ها بخشیده است. وجود تقارن در ساختمان بدن انسان نیز یکی از عامل های اساسی زیبایی است.

2- هر قطر دایره یک محور تقارن برای دایره است. بنابراین دایره متقارن ترین شکل هاست. به همین دلیل افلاطون فیلسوف بزرگ یونانی دایره را زیباترین شکل مسطحه می نامد اشکالی که قابل قسمت به بخش های برابر قابل انطباق نباشند، نامتقارن نامیده می شوند.

þ تست1:

کدام یک از اشکال زیر بیشتر از یک محور تقارن دارد؟

ب) ذوزنقه متساوی الساقین

الف) مثلث متساوی الساقین

د) متوازی الاضلاع

ج) شش ضلعی منتظم


þ تست2:

کدام شکل مرکز تقارن ندارد؟

د) ذوزنقه

ج) مستطیل

ب) لوزی

الف) متوازی الاضلاع


þ تست3:

در کدام شکل قطر می تواند محور تقارن نیز باشد.

د) هر سه مورد

ج) متوازی الاضلاع

ب) مستطیل

الف ) لوزی


þ تست4:

خطm خط تقارن شکل مقابل است. مقدار زاویه ی چقدر است؟

د) 150 درجه

ج) 130 درجه

ب) 110 درجه

الف) 140درجه


گزارش تخلف
بعدی